Kto może sporządzić świadectwo?

Świadectwo mogą sporządzić osoby, które:

  • Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
  • Odbędą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
  • Ukończą nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Świadectwa energetycznego dla budynku nie może przygotowywać jego projektant, inwestor i  właściciel. Wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków zakaz ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności oceniających budynek, a także podyktowany jest potrzebą zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz. 1279) na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nałożono obowiązki związane z ich działalnością oraz udostępnianiem, sporządzaniem i przechowywaniem świadectw, a także wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

 
Sponsored by: sominex online shop.